REGULAMIN

VI PASŁĘCKIEGO MTB MARATONU

15 czerwca 2019

§ 1. CEL ZAWODÓW

1.         Zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.

2.         Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

3.         Propagowanie bezpiecznej jazdy na rowerze.

4.         Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej.

5.         Promowanie tras i ścieżek rowerowych Pasłęka i okolic.

§ 2. ORGANIZATOR

 „Team Mustang Pasłęk”, 14-400 Pasłęk, ul. Zwycięstwa 28

NIP: 5783116298

KRS: 0000541352

REGON: 360666208

Numer konta bankowego: 29 8313 0009 0008 8617 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Pasłęku

www.teammustang.pl , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon:           604 590 660 - Tomasz Tuniewicz,

                        609 706

§ 3. PARTNERZY

1.         Urząd Miejski w Pasłęku, 14-400 Pasłęk, Plac św. Wojciecha 5,

2.         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku, 14-400 Pasłęk, ul. Kraszewskiego 2,

3.         Zespół Szkół w Pasłęku, 14-400 Pasłęk, ul. Zwycięstwa 28,

4.         UKS „Lider” przy Zespole Szkół w Pasłęku, 14-400 Pasłęk, ul. Zwycięstwa 28,

5.         SZS w Pasłęku, 14-400 Pasłęk, ul. Zwycięstwa 28.

§ 4. MIEJSCE I TERMIN IMPREZY

14-400 Pasłęk, Plac św. Wojciecha 5 – biuro zawodów (start/meta)

15 czerwca 2019 r.( sobota)

§ 5. PROGRAM

08.30-10.00  Rejestracja zawodników w Biurze Zawodów, odbiór pakietów startowych,

09.15               Otwarcie zawodów,

10.00               Start dystansu dla dzieci,

11.00               Start dystansu MEGA (dwie pętle),

11.05               Start dystansu MINI (jedna pętla),

11.15               Start dystansu rodzinnego,

14:00               Zamknięcie wjazdu na drugą pętlę (dystans MEGA)

15.00               Zamknięcie mety (dystans MINI i MEGA) ,

15.15               Dekoracja zwycięzców (dystans MINI i MEGA).

§ 6. KATEGORIE WIEKOWE

Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

MINI (około 22 km – 1 pętla):

M - OPEN

M1 – mężczyźni w wieku poniżej 20 lat (roczniki od 2000 do 2003)

M2 – mężczyźni w wieku 20-29 lat (roczniki od 1990 do 1999)

M3 – mężczyźni w wieku 30-39 lat (roczniki od 1980 do 1989)

M4 – mężczyźni w wieku 40-49 (roczniki od 1970 do 1979)

M5 – mężczyźni w wieku 50-59 (roczniki od 1960 do 1969 )

M6 – mężczyźni w wieku 60+ (rocznik 1959 i starsi)

K - OPEN

K2 – kobiety w wieku 16-29 lat (roczniki od 2003 do 1999 )

K3 – kobiety w wieku 30-39 lat (roczniki od 1980 do 1989 )

K4 – kobiety w wieku 40+ (roczniki od 1970 i starsze )

MEGA (około 42 km – 2 pętle):

M - OPEN

M1 – mężczyźni w wieku poniżej 20 lat (roczniki od 2000 do 2003)

M2 – mężczyźni w wieku 20-29 lat (roczniki od 1990 do 1999)

M3 – mężczyźni w wieku 30-39 lat (roczniki od 1980 do 1988)

M4 – mężczyźni w wieku 40-49 (roczniki od 1970 do 1979)

M5 – mężczyźni w wieku 50+ (roczniki od 1960 i starsi )

K - OPEN

K2 – kobiety w wieku 16-29 lat (roczniki od 2003 do 1999 )

K3 – kobiety w wieku 30-39 lat (roczniki od 1980 do 1989 )

K4 – kobiety w wieku 40+ (roczniki od 1970 i starsze )

§ 7. DYSTANSE

1.         Rodzinny                     5 km (bez rejestracji),

2.         Dla dzieci                    1,2 km (rejestracja w biurze zawodów),

3.         MINI                            około 23 km ( 1 pętla),

4.         MEGA                          około 43 km ( 2 pętle).

UCZESTNIK MARATONU NIE MOŻE ZMIENIĆ DYSTANSU W CZASIE JEGO TRWANIA !


§ 8. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

Uczestnikiem Pasłęckiego MTB Maratonu może zostać osoba, która spełni następujące warunki:

1. Prawo uczestnictwa mają Zawodnicy, którzy prześlą wypełniony formularz zgłoszeniowy, opublikowany na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl  lub dokonają osobistego zgłoszenia wypełniając kartę zgłoszeniową w Biurze Zawodów, nie później niż na godzinę przed startem oraz  dokonają opłaty za start w wysokości określonej w § 9 niniejszego regulaminu.

2.Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu w maratonie mają osoby:

a) które ukończyły 18 lat,

b) urodzeni w latach 2003, 2002 i 2001 do ukończenia 18 lat za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego lub osoby sprawującej opiekę w czasie trwania maratonu (podpis na formularzu zgłoszeniowym) – posiadającej pisemne oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego, wyrażające zgodę na udział nieletniego dziecka w maratonach (według wzoru oświadczenia dostępnego w biurze zawodów).

3. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub prawnego opiekuna). Dopuszcza się do uczestnictwa w zawodach wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym przygotowanym przez Organizatora. W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w zawodach potwierdza na formularzu zgłoszeniowym lub stosownym oświadczeniu własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego zawodnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania maratonów.

4. Każdy zawodnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym. Brak kasku sztywnego będzie skutkował dyskwalifikacją zawodnika.

5. Zaleca się posiadanie ubezpieczenia OC i NW.

6. Prawa uczestnictwa nie mają Zawodnicy z aktualną licencją Elita/U23 wydane przez PZKol.

7. Limit zawodników startujących na obu dystansach łącznie wynosi 350.

§ 9. OPŁATY STARTOWE

 1. Na  dystansach: MEGA i MINI we wszystkich kategoriach wiekowych obowiązywać będą następujące opłaty za udział maratonie:

  • 40 zł. opłata uiszczona przelewem bankowym w terminie do 13.06.2019r,
  • 60 zł. opłata wniesiona gotówką w biurze zawodów,
  • Dystans rodzinny i dla dzieci- bezpłatnie.

2. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie wystartowały lub nie ukończyły zawodów. Płatności dokonane na konto Organizatora nie podlegają zwrotowi.

 1. Preferowana opłata startowa powinna być dokonywana w formie przelewu na konto bankowe:

29 8313 0009 0008 8617 2000 0010

„TEAM MUSTANG Pasłęk”, ul. Zwycięstwa 28, 14-400 Pasłęk

z dopiskiem: „VI Pasłęcki MTB Maraton – imię i nazwisko”,

§ 10. POMIAR CZASU

 1. Elektroniczny pomiar czasu przeprowadzony będzie przez firmę www.elektronicznezapisy.pl

2. Każdy zawodnik startujący na dystansie MEGA i MINI zobowiązany jest do posiadania i przymocowania do kierownicy sztywnego numeru startowego oraz chip odebrany w biurze zawodów.

3. Brak kompletnych numeru startowego może skutkować niesklasyfikowaniem zawodnika.

4. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

§ 11. TRASA i BEZPIECZEŃSTWO

 1. Zawody zostaną przeprowadzone w Pasłęku i jego okolicach,
 2. Szczegółowe mapki oraz opis trasy zostaną opublikowane na stronie internetowej zawodów www.teammustang.pl,
 3. Trasa będzie oznaczona taśmą oraz znakami kierunkowymi,
 4. Na trasie zawodów mogą występować (zwłaszcza po opadach deszczu) odcinki niebezpieczne, strome zjazdy i podjazdy,
 5. Uczestnicy zobowiązani są do pokonywania trasy jedynie w sposób określony przez Organizatora,
 6. Start i meta - start odbywa się z sektorów startowych (MEGA, MINI), - w sektorze pierwszym pierwszeństwo mają zawodnicy, którzy w poprzednim maratonie zajęli pierwszych 5 miejsc.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników najpóźniej na odprawie technicznej w dniu zawodów,
 8. Zawodnicy pokonujący kolejne pętle muszą za każdym razem przejechać linię mety,
 9. W przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy uczestnikom zawodów, będzie ona udzielona niezwłocznie przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego,
 10. Na głównych skrzyżowaniach nad bezpieczeństwem zawodników czuwać będzie Policja, OSP, Straż Miejska oraz służby organizatorów ,

11. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, gruntowych, pól, lasów, pojedynczych zabudowań,

12. Zawodnik będący świadkiem niebezpiecznej kolizji, wymagającej interwencji medycznej zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora osobiście lub dzwoniąc pod numer alarmowy Organizatora, a w przypadku niemożliwości skontaktowania się z Organizatorem dzwoniąc pod numer alarmowy 112,

 1. Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób nie sportowy,
 2. Bezwzględnie wszystkich Zawodników obowiązują zasady Kodeksu Ruchu Drogowego oraz ruch prawostronny, zwłaszcza w przypadku wyprzedzani Zawodnik wolniejszy winien zjechać do prawej strony jezdni, ustępując miejsca Zawodnikowi szybszemu.
 3. Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu na trasie zawodów i w jej sąsiedztwie. Nie wolno używać szklanych pojemników,

16. Za kolizje i wypadki na trasie maratonu ponosi odpowiedzialność zawodnik lub inny       użytkownik drogi przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.

17.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie  

            Maratonu.

§ 12. ŚWIADCZENIA I NAGRODY

 1. W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzyma:

·         udział w zawodach,

·         nagrody finansowe w łącznej ogólnej klasyfikacji kobiet i mężczyzn,

  • pamiątkowy medal za ukończenie zawodów,
  • numer startowy wraz z chipem,
  • elektroniczny pomiar czasu,
  • posiłek regeneracyjny,
  • napoje na trasie maratonu,
  • obsługę sędziowską,
  • zabezpieczenie medyczne,
  • ubezpieczenie NNW.

 1. Dla najlepszych zawodników w łącznej ogólnej klasyfikacji kobiet i mężczyzn (wyłącznie OPEN) przewidziane są nagrody finansowe,
 2. Trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych nagradzane są pucharami,
 3. Nagrody, statuetki i puchary będą wręczane zawodnikom wyłącznie podczas ceremonii dekoracji zwycięzców. Zawodnik, który nie pojawi się na ceremonii dekoracji traci prawo do przysługujących mu nagród, zachowując jednocześnie zajęte miejsce. Tylko w wyjątkowych przypadkach Organizator może podjąć decyzję o wręczeniu nagród zawodnikom nieobecnym na ceremonii dekoracji,
 4. Premie i nagrody finansowe zdobyte przez uczestników będą przekazywane w formie gotówki po zakończeniu zawodów. Wartość otrzymanych nagród może podlegać opodatkowaniu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami obowiązującego prawa.

§ 13. UWAGI

1. Uwagi odnośnie przebiegu maratonu jak również klasyfikacji i wyników należy składać w dniu trwania zawodów, wyłącznie w formie pisemnej do Sędziego Głównego zawodów.

2. Uwagi dotyczące wyników będą przyjmowane przez okres 30 minut, od czasu ogłoszenia wyników. Decyzja ostateczna należy do Głównego Sędziego i nie podlega ponownej weryfikacji.

3. Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojej pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag Sędziom, zanim rozpocznie się dekoracja.

§ 14. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne, jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu. W przypadku naruszania tego przepisu, uczestnicy edycji będą ukarani dyskwalifikacją.

§ 15. WYKAZ SZPITALI

 1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
  ul. Królewiecka 146
  82 - 300 Elbląg

 2. Szpital Powiatowy Spółka z o. o. w Pasłęku
     ul. Kopernika 24A
     14-400 Pasłęk
                                                            

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich.

2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów).

3. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.

4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność będzie ponosił uczestnik.

6. O fakcie wycofania z wyścigu Zawodnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatorów.

7. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.

8. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.

9. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.

10. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa w zawodach.

11. Zawodnicy, zawieszeni w prawach zawodnika przez Komisję dyscyplinarną PZKol, nie mają prawa startu w wyścigach organizowanych przez Team Mustang Pasłęk do czasu wygaśnięcia tego zawieszenia.

12. Na trasie maratonu występować mogą strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.

13. Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. W przypadku zaistnienia „siły wyższej” lub ekstremalnych warunków atmosferycznych, zagrażających bezpieczeństwu zawodników, Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym może odwołać lub przerwać wyścig.

14. Interpretacja przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora natomiast interpretacja przepisów sportowych niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego wyścigu.

15. Uczestnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wyścigu oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.

16. Organizator oraz Sponsor jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w poszczególnych edycjach zawodów, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących wyścig i wydarzenia towarzyszące wyścigowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.

17. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) w tym m.in.: utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.: udostępniania w Internecie i Intranecie), wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu, dzierżawy, nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) i następuje na czas nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

18. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Biuro Organizatora zgodnie z warunkami określonymi w art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE, L.119/1 z dnia 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą,

19. Uczestnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do Sędziów, Organizatorów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

20. Nieznajomość regulaminu Team Mustang Pasłęk i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora jako podstawę do jakichkolwiek roszczeń lub protestów.

 1. Uczestnik ma prawo:

a)   żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b)   wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

c)   przenoszenia danych,

d)   wniesienia skargi do organu nadzorczego,

e)   cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

22. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w VI Pasłęckim MTB Maratonie.

Organizatorzy „Team Mustang Pasłęk”

Pasłęk, 23.01.2019r.